+84 0383.733.666 ccnganhan@vinhuni.edu.vn

Kết quả dự thi

Lựa chọn kỳ thi:

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nghe Nói Đọc Viết Tổng Quy điểm